IMPRESSUM

frank­fur­ter gruppe Un­ter­neh­mens­ent­wick­lung

Hatton Mey­nerts-​Stil­ler Roh­l­off Part­ner­schaft

Körnerstr. 9
63263 Neu-​Isen­burg

Fon: +49 6102 202366-0
Fax: +49 6102 202366-4
Mail: office(a)frank­fur­ter-​grup­pe.de
Internet: www.frank­fur­ter-​grup­pe.de

Um­satz­steu­er-​Iden­ti­fi­ka­ti­ons­num­mer:
 DE 287402534

Ein­tra­gung im Part­ner­schafts­re­gis­ter:
Amts­ge­richt Frankfurt am Main, PR 2072